Actueel Nieuws

Echt-Susteren, 21 november 2019

Tweetal woningen aan Chatelainplein in Echt gesloten na overtreding Opiumwet

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren heeft twee woningen aan het Chatelainplein in Echt voor drie en zes maanden gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet.

 In de ene woning is op 25 september 2019 een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. Deze bestond in totaal uit 1148 planten. De andere naastgelegen woning vormt een functionele eenheid met de woning waar de hennepplantage is aangetroffen. In januari 2018 is in deze woning ook een hennepplantage aangetroffen met in het totaal 960 hennepplanten. Daarom gaat de ene woning voor drie maanden en de andere voor een half jaar op slot. Deze sluitingen vinden plaats conform het Damoclesbeleid Echt-Susteren 2016. Burgemeester Hessels: “Er zijn de laatste tijd veel meldingen van overlast op het Chatelainplein geweest. Met deze sluitingen hopen we dat de rust er enigszins terugkeert. Het verbouwen en verhandelen van drugs hoort gewoonweg niet thuis in onze samenleving en al helemaal niet in woonwijken. We blijven er dan ook op toezien dat de wet wordt gehandhaafd”.

Op slot

De woningen zijn gesloten van respectievelijk donderdag 21 november 2019 t/m donderdag vrijdag 21 februari/ donderdag 21 mei 2020. Deze sluitingen zijn op de woningen bekend gemaakt. Het is voor iedereen verboden de woningen en bijbehorend erven te betreden.

Grootse herdenking beëindiging Tweede Wereldoorlog

 

Op 5 mei 2020 viert Nederland dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Zo ook Echt-Susteren dat in september 1944 (Roosteren en Nieuwstadt) en januari 1945 (de rest van de gemeente) werd bevrijd.

De periode september 2019 tot en met januari 2020 staat in het teken van herdenking, viering  en verbroedering. De gemeente Echt-Susteren gaat samen met verschillende (lokale) initiatieven en de gemeenten Maaseik (B) en Selfkant (D) zorgen voor een passend programma voor jong en oud.

Onderdeel van deze manifestatie zijn onder andere een re-enactment evenement, een stoet langs een van de historische bevrijdingsroutes en een herdenkingsconcert uitgevoerd door muziekgezelschappen uit de drie gemeenten.Aangepaste optochtroute vastelaovendj, voor betere verkeersveiligheid en beleving

Vele kilometers zijn er de afgelopen decennia gelopen met de vastelaovesoptocht door de kernen Hingen, Schilberg, Pey en Slek (of visa versa). Dat blijven we doen uiteraard. Maar met ingang van 2020 wordt de route wel om meerdere redenen ingekort.

Een luisterend oor

Als Pejjer vastelaovesvereniging vormen wij de spil van het vastelaovesgedruis in onze kernen. Continu zijn wij bezig met het aanbrengen van verbeterpunten zodat ook in de toekomst de vastelaovendj in onze kernen kan plaatsvinden. Het bieden van een luisterend oor voor “ons” vastelaovesvierend publiek is erg belangrijk. Mede door de vele geluiden die de laatste jaren tot ons zijn gekomen, hebben we in goede samenspraak met het optochtcomité besloten om de optochtroute aan te passen.

Betere verkeersveiligheid

De huidige route van zo’n 5,5km met kent enkele gevaarlijke knelpunten en oversteekplaatsen. Deze zijn weliswaar bemand door verkeersleiders. Toch is echter de afgelopen jaren  gebleken dat helaas niet iedereen zich netjes aan de verkeerregels houdt. Dit leidt tot een verstoring van de optochtroute, met meerdere gevaarlijke situaties voor de deelnemers als gevolg. Een absoluut onwenselijke situatie.

Vastelaovendj same

Een tweede belangrijke reden om de huidige route aan te passen is het steeds meer verspreide publiek langs de optochtroute. De afstand en daarmee ook de duur van de optocht is lang. Mensen haken hierdoor af. Ook staat het publiek heel erg verspreid. Door de keuze van een meer compacte optochtroute hopen wij dat het publiek mag toenemen en zich meer concentreert langs de route. Vastelaovendj vier je immers samen!

Voor ons staat voorop dat wij de toekomst van onze mooie optocht kunnen garanderen.  De route inkorten en verleggen is een maatregel waardoor de optocht bovenal veiliger wordt, maar tevens ook aantrekkelijker voor deelname , met grotere concentraties publiek. Wij zijn ons bewust van het feit dat we hierdoor enkele van onze trouwe sponsoren en huidig aangrenzende bewoners niet meer passeren. Middels een brief zijn zij al eerder, met bijhorende excuses, op de hoogte gesteld van deze onvermijdelijke keuze. Vastelaovendj vieren we samen. We hopen dan ook iedereen Vastelaovesmaondig langs ondergenoemde route te mogen begroeten.

De nieuwe route voor 2020 wordt als volgt gelopen:
Opstellen: Op den Dijk en In de Planten
Optochtroute: Hoogveldsweg – Kasteelweg – Clarastraat – Houtstraat – Wiejerdstraat – Lelfert – Dorpstraat – Slekkerstraat – Dijkveldstraat –  Hoogstraat

Echt-Susteren, 15 november 2019

Koninklijke onderscheiding voor de heer G.J.A. Boonen (67)

Op zaterdag 16 november 2019 reikt burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren bij de opening van het nieuwe multifunctionele centrum MFC Peij (Houtstraat 7, 6102 BD Peij) een Koninklijke onderscheiding uit aan  Ger Boonen. De uitreiking is gepland rond 14.15 uur.

De heer Boonen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 De heer Boonen is sinds 1965 lid van fanfare St. Joseph te Peij. Als muzikant speelde hij 50 jaar saxofoon. In 1983 werd hij lid van het bestuur waarna hij van 1986 tot 1999 vice voorzitter was. In 1999 werd de heer Boonen benoemd tot voorzitter van de fanfare, een functie die hij tot 2011 vervulde. Sinds 2016 is decorandus weer actief binnen het bestuur als penningmeester. In de tussenliggende periode van 2011 tot 2016 was de heer Boonen onder meer coördinator van de DAS-commissie en de commissie oud papier, functies die hij nog steeds vervult. Ook verricht hij sinds 1987 het technisch onderhoud van de installaties in de oude en vervolgens de nieuwe fanfarezaal.

In het verleden was de heer Boonen tevens lid c.q. voorzitter van diverse commissies zoals de Sociale commissie en Opleidingscommissie.

Vanaf 2014 is de heer Boonen actief als bestuurslid van de Klankbordgroep Groot Peij. Deze stichting stelt zich ten doel om de leefbaarheid van de wijk Peij in stand te houden en te verbeteren. In 2015 werd hij benoemd tot voorzitter.

De heer Boonen is sinds 2017 bestuurslid van de Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren. Hij is mede oprichter van het project  ‘Wensauto’s’ en zet zich bovendien in als chauffeur.

Vermeldenswaardig is dat de heer Boonen in 2014 lid was van een tijdelijke werkgroep ‘Thesaurus Romanus Peyensis’ ten behoeve van de voorbereiding van de presentatie in het gemeentehuis van Echt-Susteren van de op zijn grond gevonden Romeinse goudschat alsmede de onthulling van het monument op de vindplek.


Opening gemeenschapshuis Pey

Print

Opening gemeenschapshuis Pey

Gemeenschapshuis Pey. Afbeelding: Archief De Limburger

Onderhoud bij bosgebied Marissen-Kranenbroek

7 november 2019

Bosgebied Kranenbroek

Over enkele weken wordt gestart met de laatste fase van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden in het bosgebied van Echt-Susteren. Deze keer vinden de werkzaamheden plaats in de bossen rond het Marissen- Kranenbroek.

Waarom onderhoud? 

Stichting IKL coördineert in opdracht van de gemeente het bosonderhoud. “Het onderhoud van de bossen is van groot belang om de gebieden zo gevarieerd mogelijk te houden. Het kappen van bomen is dus een noodzakelijke stap die hiervoor genomen wordt. De kap van de bomen is zorgvuldig voorbereid waarbij het behoud van het bos voorop staat,” aldus Mark Luijten, projectleider landschap en beheer bij stichting IKL. Over een aantal jaren zal er door deze noodzakelijke ingreep meer soortvariatie in het bos ontstaan. Dit heeft een positief effect op de aanwezige dier-, plant- en boomsoorten. 


Overlast? 

Er kan tijdens deze werkzaamheden (lokale) overlast ontstaan. Stichting IKL neemt voorzorgsmaatregelen om deze tot het minimum te beperken. Uiterlijk 15 maart zijn alle werkzaamheden afgerond, inclusief het afvoeren van het hout en het herstel van de wegen. Bij vragen over de uit te voeren werkzaamheden kunt u contact opnemen met IKL via m.luijten@ikl-limburg.nl of met de dhr. T. Roumen van de gemeente Echt-Susteren via info@echt-susteren.nl


Onderzoek naar winkelgedrag

4 november 2019

Centrum Echt

De gemeente en de provincie willen met een enquête het koopgedrag van inwoners van Echt-Susteren in kaart brengen. Daarom worden steekproefsgewijs enquêtes in onze gemeente verspreid.

Toekomstbestendig beeld krijgen 

Wethouder Geert Frische juicht dit initiatief toe: “Dit brengt het winkelaanbod en het bestedingsgedrag van de inwoners van onze gemeente goed in kaart en dit helpt mee om een toekomstbestendig beeld te krijgen en leegstand tegen te gaan.” U zou ons een plezier doen door deze in te vullen en te retourneren. 


Geen brief, maar toch meedoen? 

Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag mee willen doen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksol2019. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25,- verloot.


Wegonderhoud Roosteren en Susteren

7 november 2019

Wegwerkzaamheden

De gemeente Echt-Susteren heeft Mouwrik Waardenburg opdracht gegeven voor wegonderhoud in Roosteren en Susteren. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en bestaan uit asfalt- en kleinere bestratingherstelwerkzaamheden. 

Planning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in Roosteren (Oevereind vanaf huisnummer 80 tot de Kempstraat) en in Susteren (gedeelte Willibrordusstraat tussen Molenlaan en Wigibaldplein). Volgens planning werkt de aannemer van woensdag 13 november 2019 tot en met dinsdag 19 november. De werkzaamheden worden per straat uitgevoerd en afgewerkt. Direct aanwonenden worden hierover met een bewonersbrief geïnformeerd. 


Verkeersmaatregelen 

De aannemer zet de werkvakken af om de werkzaamheden snel en veilig uit te voeren. Ook wordt er, indien nodig, een tijdelijke omleidingsroute aangegeven. Het is mogelijk dat de werkzaamheden enige verkeershinder met zich meebrengen. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken. Hiervoor graag begrip. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Gehlen via info@echt-susteren.nl.